535. "Yang Chow" Fried Rice (Com Chien Duong Chau)

$ 12.5